Ana içeriğe atla
Ana Sayfa

Veri Sorumlusu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği (Hafıza Merkezi) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu Hafıza Merkezi’nin dernek merkezi İstanbul’dadır. Adresi Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:14 Akar Palas K:1 Gümüşsuyu İstanbul’dur. Derneğimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, 09/05/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2020/315 sayılı kararı gereği Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü yoktur. 

Kişisel Verileri İşleme Amacı: İsim-soyisim ve e-mail adresinden ibaret olan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve dernek tüzüğünde belirtilen amaçlara yönelik olarak e-bülten, etkinlik daveti, derneğin hazırladığı basılı ya da diğer yayınlar konularında iletişim kurmak ve gönderim yapmak maksadıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 10 yıl süre ile saklanacak kişisel verileriniz, bu sürenin sonunda fiziksel ve elektronik ortamda kayıtlı olan verileriniz bir daha geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği : Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, yalnızca dernek yönetim kurulu ve çalışanı kişiler ile paylaşılacaktır. Kullanmış olduğumuz web sitesi ile sosyal medya ve video paylaşım platformlarının sunucularının yurtdışında olması nedeniyle, kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde ve projenin faaliyetlerinin yerine getirilmesi, faaliyetlerin raporlanması, iş süreçleri ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak yurtdışındaki sunuculara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi : Kişisel verileriniz; elektronik ortamda; işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi hukuki sebepleriyle otomatik olmayan usuller ile işlenmektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kapsamındaki Hakları : Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@hafiza-merkezi.org e-mail adresinden veri sorumlusu olan Hafıza Merkezi’ne iletmeniz durumunda talebiniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hafıza Merkezi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (bu haklarınız şunlardır: kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) hakkınız saklıdır.

Daha detaylı bilgi için Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmha Edilmesi Politikası’nı web sitemizden inceleyebilirsiniz.